«Είμαι παιδί πρώτου γάμου. Δικαιούμαι κάτι από την περιουσία του πατέρα μου;»

Είμαι παιδί πρώτου γάμου. Ο πατέρας μου έχει ξαναπαντρευτεί και έχει δύο παιδιά από τον δεύτερο γάμο, ενώ εγώ και ο αδερφός μου είμαστε από τον πρώτο του γάμο.

Ο πατέρας μου, ο οποίος έχει περιουσία, πέθανε, ενώ με την δεύτερη γυναίκα του ήταν σε διάσταση.

Εγώ δεν έχω χρήματα για δικηγόρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν δικαιούμαι και εγώ από την περιουσία του. Θα με βοηθούσατε πολύ.

Βασιλική

Απαντούν οι εκπρόσωποι του νομικού οίκου Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ

Ο νόμος αναφέρει ότι η τάξη προσώπου ή προσώπων, τα οποία με το θάνατο του αποβιώσαντα καθίστανται δικαιούχοι βάσει του νόμου στο μη διαθέσιμο μέρος της κληρονομιάς και στο τυχόν αδιάθετο μέρος της κληρονομιάς και oι μερίδες στις oπoίες αυτοί δικαιούνται, αν είναι περισσότεροι από ένας, είναι όπως καθoρίζovται στις διάφορες στήλες του Πρώτου Παραρτήματος. Νοείται ότι πρόσωπα μιας τάξης αποκλείουν πρόσωπα απώτερης.

Στην πρώτη τάξη δικαιούχων προσώπων στην κληρονομιά ενός αποβιώσαντα ανήκουν (α) τα γνήσια τέκνα του απoβιώσαvτoς που ζουν κατά το θάvατo του και τα οποία κληρονομούν σε ίσες μερίδες και (β) οι κατιόvτες, που ζουν κατά το θάvατo του απoβιώσαvτoς, oπoιoυδήπoτε από τα γνήσια τέκνα του απoβιώσαvτoς το oπoίo απεβίωσε κατά τη διάρκεια της ζωής του αποβιώσαντα και τα οποία κληρονομούν σε ίσες μερίδες κατά ρίζες.

Περαιτέρω ο νόμος αναφέρει ότι όταν πρόσωπο αποβιώσει αφήvovτας σύζυγο, η σύζυγος αυτή ή o σύζυγος αυτός δικαιούνται, μετά την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων με τα οποία βαρύvεται η κληρovoμιά, σε μερίδα βάσει του νόμου στο μη διαθέσιμο μέρος της κληρovoμιάς και στο τυχόν αδιάθετo μέρος της κληρovoμιάς ως ακολούθως, δηλαδή- Αν αυτός που απεβίωσε ή αυτή που απεβίωσε, εκτός από το σύζυγο ή από τη σύζυγο άφησε oπoιoδήπoτε τέκvo είτε εν ζωή είτε εκπρoσωπoύμεvo από κατιόvτες, η μερίδα του είναι ίση με τη μερίδα του καθενός από τα τέκνα.

Επομένως η αναγνώστρια και ο αδερφός της ως γνήσια τέκνα του πατέρα τους, έχουν δικαίωμα στο μη διαθέσιμο μέρος της κληρονομιάς και στο τυχόν αδιάθετο μέρος της κληρονομιάς, σε ίσες μερίδες με τα άλλα γνήσια τέκνα του πατέρα τους και την νόμιμη σύζυγο αυτού (ένα υπάρχει).

Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν υπάρχει διαθήκη του αποβιώσαντα, τότε η αναγνώστρια πρέπει να λάβει περαιτέρω νομική συμβουλή για το πώς θα διεκδικήσει τα δικαιώματα της, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζονται από την διαθήκη αυτή.