Τι είναι η δυσαριθμησία και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, σύμφωνα με την ειδικό

Δυσαριθμησία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένα παιδιά στα Μαθηματικά.

Τα παιδιά με δυσαριθμησία δεν κατέχουν βασικές προμαθηματικές δεξιότητες (ταξινόμηση, σειροθέτηση, αναγνώριση μεγεθών, αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, γνώση της σειράς των αριθμών, απαρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων), δυσκολεύονται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, αδυνατούν να αναγνωρίσουν ή και να διακρίνουν τα αριθμητικά σύμβολα (+ – ? ?), μπερδεύουν τους μηχανισμούς των πράξεων.

Παράλληλα, ξεχνούν να υπολογίσουν τα κρατούμενα, αδυνατούν να διακρίνουν και να στοιχίσουν σωστά σε μια πράξη τις μονάδες, τις δεκάδες, μπερδεύουν τη σειρά που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μιας πράξης, αδυνατούν να βρουν το μηχανισμό που χρειάζεται για την επίλυση των προβλημάτω, ξεχνούν και, ενώ κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη (αφαίρεση), συνεχίζουν κάποια άλλη (πρόσθεση) και δυσκολεύονται στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων από μνήμης.

Σχετικά άρθρα: Δυσαριθμησία: Όταν η αριθμητική γίνεται εφιάλτης

Όπως εξηγεί η λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Αμαλία Βλαχογιάννη θα πρέπει αρχικά να γίνει λήψη πληροφοριών από γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, σχετικά με τις δυσκολίες που εντόπισαν στο παιδί.

Ο λογοθεραπευτής, μέσω σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων αλλά και άτυπων δραστηριοτήτων θα πρέπει να αξιολογήσει:

 • την χωρική αντίληψη
 • την χρονική αλληλουχία
 • τις ποσοτικές έννοιες
 • το μέτρημα κανονικά και με αντίθετη φορά
 • την αναγνώριση και την γραφή των αριθμών (μονοψήφιων και πολυψήφιων)
 • της επίγνωσης των συμβόλων των πράξεων
 • τις έννοιες των συμβόλων των πράξεων
 • τις γνωστικές λειτουργίες όπως μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, επίλυση προβλημάτων
 • το μαθηματικό λεξιλόγιο
 • την στοίχιση των αριθμητικών ψηφίων
 • τους πίνακες πολλαπλασιασμού
 • την κατανόηση των μαθηματικών προβλημάτων
 • Αξιολόγηση κα για άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές, όπως ΔΕΠ-Υ, για εντοπισμό συνοσηρότητας.

Πώς παρεμβαίνει ο λογοθεραπευής;

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές ο λογοθεραπευτής, μπορεί να παρέμβει στοχεύοντας:

 • Στην ενίσχυση των γνωστικών λειτουργειών και πιο συγκεκριμένα στην εργαζόμενη μνήμη, την προσοχή και την συγκέντρωση
 • Στην ενδυνάμωση της αριθμητικής αντίληψης
 • Στην ενδυνάμωση των μαθηματικών συμβόλων
 • Στην εκ νέου εκπαίδευση του μαθηματικού λεξιλογίου
 • Στην επεξήγηση του μαθηματικού λεξιλογίου
 • Στην εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης πράξεων κι προβλημάτων

Συμβουλευτική: Παροχή συμβουλών και δραστηριοτήτων στους γονείς με σκοπό την συνεχή εξάσκηση

Συνεργασία: Συνεργασία με άλλους επιστήμονες, όπως για παράδειγμα με τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό περιβάλλον ή τον ειδικό παιδαγωγό στοχεύοντας στην πληρέστερη λήψη πληροφοριών αλλά και στην ολόπλευρη αντιμετώπιση της διαταραχής.

Αμαλία Βλαχογιάννη – Λογοθεραπεύτρια