Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στηρίζουν ιδιοκτήτες αιθουσών που προβάλλουν ευρωπαϊκό και κυπριακό κινηματογράφο

Αιτήματα από όσους διαχειρίζονται αίθουσες κινηματογράφου που προβάλλουν ευρωπαϊκό και κυπριακό κινηματογράφο, προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά μέχρι την επαναλειτουργία τους δέχονται οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, σε συνέχεια των εξαγγελθεισών πρωτοβουλιών από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ενίσχυση του Πολιτισμού ένεκα της κρίσης που προέκυψε με την πανδημία του κορωνοϊού.

Τι χρειάζεται για να πάρετε έγκριση

Ανακοίνωση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναφέρει ότι «για να καταστεί επιλέξιμο το αίτημα ο αιτητής θα πρέπει  να αποδείξει ότι «είναι ο νόμιμος διαχειριστής της αίθουσας, ότι η αίθουσα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, ότι λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα προγράμματα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και ότι οι τίτλοι των κυπριακών και ευρωπαϊκών ταινιών στο σύνολό τους κατά το 2019 συνιστούσαν το 60% των προβολών (να υποβληθεί κατάλογος)».

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν, «πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο αιτητής είναι ο νόμιμος διαχειριστής της αίθουσας, υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν  λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα προγράμματα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία και τις δράσεις της συγκεκριμένης αίθουσας και ημερολόγιο προβολών κατά το 2019 που να αποδεικνύει τη λειτουργία της καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Πρέπει να υποβάλουν, επίσης, «κατάλογο με τις ευρωπαϊκές και κυπριακές ταινίες που προβλήθηκαν κατά το 2019 και κατάσταση εσόδων των έξι προηγούμενων μηνών πριν από το αναγκαστικό κλείσιμο της αίθουσας, υπογραμμένη από εγκεκριμένο λογιστή».

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα λάβουν υπόψη τον μέσο όρο εσόδων από τα εισιτήρια της αίθουσας κατά τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την πανδημία, και θα παραχωρήσουν το 60% του μέσου όρου ή ποσό 1.500 ευρώ τον μήνα, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, για τους μήνες Μάρτιο με Ιούνιο.

Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν το πρόγραμμα θα επαναξιολογηθεί. Η ενίσχυση παραχωρείται ως de minimis.

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

Tα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των έργων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy ή στα τηλέφωνα 22809812, 22809811, 22809846