Είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή μας στην Κύπρο; Τι δείχνει έκθεση της Eurostat

Η ζωή στην Κύπρο φαίνεται πως αρχίζει να μας αρέσει, σύμφωνα με νέα έκθεση της Eurostat.

Αύξηση σημείωσε η μέση ικανοποίηση ζωής στην Ευρώπη – με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην Κύπρο – τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά στοιχεία

Από το 2013, το μέσο επίπεδο ικανοποίησης από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης, από 6,0/10 το 2013 σε 6,5/10 το 2018, ενώ η μέση ικανοποίηση με τις προσωπικές σχέσεις παρέμεινε σχεδόν σταθερή, 7,8 /10 το 2013 και 7,9/10 το 2018.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2018, «η μέση ικανοποίηση από τη ζωή», μετρούμενη σε κλίμακα από 0 έως 10, μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι Φινλανδοί οι πιο ικανοποιημένοι

Με συνολικό μέσο όρο 8,1, οι κάτοικοι της Φινλανδίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στην ΕΕ, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Αυστρία (8,0), τη Δανία, την Πολωνία και τη Σουηδία (όλοι 7,8).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας (5.4) ήταν οι ελάχιστα ικανοποιημένοι, ακολουθούμενοι από αυτούς της Κροατίας (6.3), της Ελλάδας και της Λιθουανίας (και των δύο από 6.4), της Ουγγαρίας (6.5), της Λετονίας και της Πορτογαλίας (6,7).

Αύξηση στην Κύπρο

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Κύπρο (από 6,2 το 2013 σε 7,1 το 2018, ή +0,9), τη Βουλγαρία (+0,6), την Τσεχία, την Εσθονία, την Πολωνία και την Πορτογαλία (όλοι +0,5).

Σε σύγκριση με το 2013, η μέση ικανοποίηση από τη ζωή παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο κράτη μέλη: το Βέλγιο και την Κροατία. Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση σε τέσσερα κράτη μέλη: τη Λιθουανία (από 6,7 το 2013 σε 6,4 το 2018 ή -0,3), τη Δανία (-0,2) και σε μικρότερο βαθμό στην Ολλανδία και τη Σουηδία (και τα δύο -0,1).

Η μέση ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Με μέσο όρο 7,6, οι κάτοικοι της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Ακολουθούν οι Κάτω Χώρες (7,4), η Αυστρία (7,3), το Βέλγιο (7,0), το Λουξεμβούργο (6,9), τη Γερμανία και τη Μάλτα (και οι δύο 6,8).

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας (4,3) ήταν οι ελάχιστα ικανοποιημένοι, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Ελλάδα, την Κροατία και τη Λιθουανία (5,2), τη Λετονία και την Πορτογαλία (από 5,4) και την Ουγγαρία (5,5).

Σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 2018 στοιχεία, η μέση ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2013, με εξαίρεση τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, όπου παρέμεινε αμετάβλητη, και τη Λιθουανία που μειώθηκε από 5,8 το 2013 σε 5,2 το 2018 (-0,6).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία (+0,9), τη Μάλτα (+0,8), την Τσεχία, την Ιταλία και τη Σλοβενία ​​(όλες από +0,7).

Η ικανοποίηση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Tο 2018, και η μέση ικανοποίηση με τις προσωπικές σχέσεις ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με συνολικό μέσο όρο 8,6, οι κάτοικοι της Μάλτας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας ήταν οι πιο ικανοποιημένοι από τις προσωπικές τους σχέσεις στην ΕΕ.

Ακολουθήθηκαν από αυτούς στην Κύπρο και τη Σουηδία (από 8,5), η Φινλανδία (8,4) και η Τσεχία (8,3).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι κάτοικοι στη Βουλγαρία (6,6), οι κάτοικοι της Ελλάδας (7,1), η Κροατία (7,5), η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία (7,6) ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 2018 στοιχεία, η μέση ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις αυξήθηκε από το 2013 σε 18 κράτη μέλη.

Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (από 5,7 το 2013 σε 6,6 το 2018 ή + 0,9), την Κύπρο (+0,5), την Ισπανία (+ 0,4), την Εσθονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία ​​(+0,3).

Σε σύγκριση με το 2013, η μέση ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο κράτη μέλη: την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, ενώ σημειώθηκε μείωση σε πέντε κράτη μέλη: τη Δανία, τη Λετονία και την Ολλανδία (από -0,3), τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο (από -0,2).