Προσοχή: Επικίνδυνα προϊόντα!

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα
Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα
που αρχίζει στις 04/09/23 (RAPEX – Report 36) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 110 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ταπροϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate
RAPEX.

επικίνδυνα προϊόντα

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην
ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.
Τα 110 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

Οκτώ (8) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Εβδομήντα εφτά (77) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Δεκαεννιά (19) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 8, έχουν αξιολογηθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου.

Δείτε όλο τον κατάλογο deltio_36-2023

Διαβάστε επίσης:

Ένας μπαμπάς εξομολογείται: Η ανυπομονησία μου δυσκολεύει την οικογένειά μου

Ο Δήμος Λεμεσού αρχίζει εκστρατεία για συλλογή βοήθειας για πληγέντες Ελλάδας