Νέο φοιτητικό επίδομα: Ποια τα κριτήρια και ποια η διαδικασία απόκτησής του;

Φοιτητικό επίδομα ύψους 100 ευρώ για κάθε φοιτητή για κάλυψη μέρους του αεροπορικού εισιτηρίου, που φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έγκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του υπουργού Παιδείας, Κώστα Χαμπιαούρη.

Για την έγκριση του συγκεκειρμένου φοιτητικού επιδόματος θα ισχύει βάσει της διαδικασίας που ακολουθείτε σε όλες τις περιπτώσεις επίδοσης φοιτητικών επιδομάτων με την μόνη διαφορά ότι αντί την συμπλήρωση 10 μορίων θα χρειάζονται 20 μόρια.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για την απόκτηση του επιδόματος ισχύουν τα εξής

-Βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015(Ν. 203(Ι)/2015) καθώς επίσης και σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών.

-Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

-Η μοριοδότηση της αίτησης θα γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει κατ΄ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

-Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια. Αναλυτικότερα, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Περιουσιακά κριτήρια

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ).

Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

-τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και

-η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

-Η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα μοριοδοτείται. Θα αποτελεί μόνο προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

-Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.

-Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Σημειώνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσο ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήματα, που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα μόρια βαθμολογίας το καθένα, σε κλίμακα 1-20 μορίων:

Περιορισμοί

Όπου είναι εφικτό, θα λαμβάνεται πληροφόρηση μέσω διασυνδεδεμένων αρχείων της δημόσιας υπηρεσίας και ο αιτητής δεν θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Λεπτομέρειες για τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής θα αναγράφονται στην αίτηση ή σε σχετικές ανακοινώσεις του Υ.Π.Π.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι παντρεμένος και έχει δημιουργήσει την δική του οικογένεια και πάλι δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένη οικογένεια, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί με τον φοιτητή είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.

Υιοθετείται ο ορισμός του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου βάσει του οποίου μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.

Μοριοδότηση ως μονογονεϊκή οικογένεια θα δίνεται εάν η μητέρα ή ο πατέρας του φοιτητή λάμβανε επίδομα μονογονιού κατά το 2018 από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που η μητέρα ή ο πατέρας έχουν συνάψει νέο γάμο, δεν θα δίνεται μοριοδότηση ως μονογονεϊκή οικογένεια, έστω και αν η μητέρα ή ο πατέρας λάμβαναν επίδομα μονογονιού κατά το 2018.

Σε περίπτωση που το επίδομα μονογονιού το λαμβάνει ο φοιτητής ο οποίος είναι άγαμος και η αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς του ως οι πρόνοιες του περί Κρατικής Μέριμνας Νόμου του 2015, η οικογένεια δεν θα μοριοδοτείται ως μονογονεϊκή οικογένεια.

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του φοιτητή, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά δικαιολογητικά από κρατικό ιατρικό λειτουργό, τα οποία δηλούν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος. Δε λαμβάνονται υπόψη, σε καμία περίπτωση, προβλήματα υγείας των αδερφιών του φοιτητή.

Άλλες προϋποθέσεις

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Παραχωρούνται σε οικογένεια φοιτητή της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.

-Παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

-Παραχωρούνται εφόσον ο φοιτητής φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου και απονέμεται από – δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.

-Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

-Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.