Εγκεκριμενα Ιδιωτικά Φροντιστήρια: Τι πρέπει να γνωρίζουν για τη λειτουργία τους οι ιδιοκτήτες

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας υπενθυμίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι ιδιοκτήτες των Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, για την ορθή λειτουργία των σχολείων τους.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, επιθυμεί να υπενθυμίσει όλους τους ιδιοκτήτες ήδη εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.) ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9.-(4) και 28.-(2) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2018, από τις 25/07/2021 θα βρίσκεται σε ισχύ μόνο το ΜΗΤΡΩΟ Α, ως ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Εγγραφή όλων των φροντιστηρίων στο Μητρώο Α

Ως εκ τούτου, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που δεν είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ Α, να διευθετήσουν τυχών εκκρεμότητες που υπάρχουν, ώστε να προχωρήσουμε στην καταχώρισή τους στο ΜΗΤΡΩΟ Α, έγκαιρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας. Η νέα νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο.

Οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων τα οποία είναι καταχωρημένα στον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, θα πρέπει να αποστείλουν, το συντομότερο δυνατόν, τα έντυπα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 21» και  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο, για έλεγχο των στοιχείων τους (διδακτικό προσωπικό, αναλυτικά προγράμματα, επωνυμία, κτηριολογικές εγκαταστάσεις κ.ά.), έτσι ώστε εάν δεν έχουν εκκρεμότητες, να καταχωριστούν στο ΜΗΤΡΩΟ Α.

Οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, τα οποία είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ Β, θα πρέπει να αποστείλουν, σε πιστοποιημένα αντίγραφα, όλα τα πιστοποιητικά που υπολείπονται και αφορούν τις κτηριολογικές εγκαταστάσεις (άδεια οικοδομής ή/και τελική έγκριση από τον δήμο/έπαρχο)  του φροντιστηρίου τους, έτσι ώστε να καταχωριστούν στο ΜΗΤΡΩΟ Α.

Πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται στον σύνδεσμο.

Σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Φροντιστήριο έχει τερματίσει τη λειτουργία του, θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.